بوسه

روزی می رسدکه آوازهای سرزمینمان را

با بوسه می نویسیم

و دیوارهای شهر

می بینند که این بوسه ها

تکرار شدنی نیست.

روزی می رسد

که پرنده سهمش از پرواز

رهایی است

و رها شدن قانونی در برای استمرار زیستن است.

روزی می رسد

آن روز که برسد

ما بوسه ای روی لب های یکدیگریم...


/ 0 نظر / 69 بازدید